Uchwałą Nr X/182/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła „Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 3 września 2019 roku i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Program adresowany jest do osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Pomoc skierowana jest do osób/rodzin, które:
- dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 roku;
- spełniają kryterium dochodowe i metrażowe określone w uchwale.Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w danym roku kalendarzowym jest złożenie wniosku i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Pomoc realizowana jest w formie zasiłku celowego o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. 2019. 1507 z dnia 12 sierpnia 2019).