25 czerwca w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński w imieniu Zarządu Powiatu podpisał umowę na „Dostarczenie rozbudowanego systemu teleinformatycznego i szkolenia” dla Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego.

Nowy system będzie wspomagał pracowników Starostwa Powiatowego  w prowadzeniu zadań z zakresu geodezji oraz umożliwi załatwianie spraw, w szczególności zakupy map i innych dokumentów, uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obsługę geodetów przez internet.

Zlecone prace przyczynią się do zwiększenia ilości e-usług oferowanych przez Starostwo. Efekty pracy planowane są do osiągnięcia początkiem 2021 roku. Umowa finansowana jest ze środków unijnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.