Rozpoczynamy dziś współpracę z nowym partnerem naszego portalu - Kancelarią Radców Prawnych Marek Płonka, dzięki której będziemy mogli publikować dla porady prawne. Zaczynamy od tematów najbardziej aktualnych związanych z sytuacją gospodarczą wynikająca ze skutków epidemii. Zapraszamy do lektury.W dniu 29 kwietnia br. ruszyła Tarcza Finansowa PFR, czyli kolejny obok Tarcz Antykryzysowych program rządowy, którego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie pandemii. Program Tarczy Finansowej dedykowany jest dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorców. W przypadku spełniania wskazanych w opracowaniu warunków przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie, które może być bezzwrotne nawet w 75% kwoty dofinansowania. W najbliższym czasie dostępna będzie również Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorców.
Zespół naszej Kancelarii przygotował dla Państwa opracowania w zakresie Tarczy Finansowej PFR, w zależności od statusu przedsiębiorstwa, które w sposób etapowy przedstawiają procedurę uzyskania dofinansowania z Polskiego Funduszy Rozwoju. 

Zwracamy Państwu uwagę, aby przed złożeniem wniosku o subwencje każdorazowo zweryfikowali Państwo aktualność poniższych informacji. Polski Fundusz Rozwoju na bieżąco dokonuje modyfikacji w opublikowanych przez siebie poradnikach mimo tego, że program dofinansowania wystartował już 29 kwietnia br. Zasady dofinansowania nie zostały uregulowane w żadnym akcie prawnym. Staramy się na bieżąco monitorować zmiany i aktualizować je w artykułach, jednakże regulamin oraz poradnik  opublikowany na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju nie zawiera daty, a zatem weryfikacja na bieżąco zmieniających się zapisów jest utrudniona.
KROK 1

USTAL STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA

Mikrofirma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.


KROK 2

SPRAWDŹ ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I ZUS

Zweryfikuj czy twoja firma miała zaległości podatkowe i ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień składania wniosku:

 A. Firma nie zalegała z płatnościami podatków i składek na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie zalega na dzień złożenia wniosku - Beneficjent spełnia warunek niezalegania.

B. Firma zalegała na dzień 31 grudnia 2019 r., a nie zalega na dzień złożenia wniosku -  Beneficjent spełnia warunek niezalegania. 

C. Firma nie zalegała na dzień 31 grudnia 2019 r., a zalega na dzień złożenia wniosku -  Beneficjent spełnia warunek niezalegania.

D. Firma zalegała na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz zalega na dzień złożenia wniosku -  Beneficjent nie spełnia warunku niezalegania.

WAŻNE! Zaległością nie jest płatność ratalna lub odroczenie.

 

KROK 3

OBLICZ SPADEK OBROTÓW FIRMY

 

Spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) – spadek sprzedaży towarów w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony:

 A. Miesiąc do miesiąca (dowolny miesiąc po 01.02.2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca)

 B. Rok do roku (dowolny miesiąc po 01.02.2020 do analogicznego miesiąca poprzedniego roku)

WAŻNE! Do subwencji kwalifikują się tylko podmioty u których spadek obrotów wyniósł conajmniej 25%.

KROK 4

USTAL SPEŁNIANIE POZOSTAŁYCH WARUNKÓW PRZYZNANIA SUBWENCJI

 

 A. Prowadzenie działalności na dzień 31.12.2019 r.

 B. Prowadzenie działalności na dzień złożenia wniosku.

 C. Brak otwarcia wobec firmy postępowania upadłościowego, restukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

 D. (i) posiadanie przez Beneficjenta rezydencji podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) Główny Beneficjent       Rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w Raju Podatkowym – istnieje możliwość otrzymania subwencji przy niespełnieniu tych przesłanek w przypadku zobowiązania do przeniesienia przez Beneficjenta i Beneficjenta Rzeczywistego rezydencji podatkowej na teren EOG w obu przypadkach w terminie 9 miesięcy od udzielenia subwencji.

 E. Przedsiębiorstwo nie prowadziło działalności w zakresie:

 produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka, działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe, obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

 

KROK 5
 
USTAL LICZBĘ PRACOWNIKÓW

Ustalenie liczby pracowników ma znaczenie dla określania maksymalnej kwoty subwencji oraz dla ustalenia warunków umorzenia subwencji.

WAŻNE! Inaczej określamy liczbę pracowników na poczet ustalenia wielkości firmy(mikro/MŚP) a inaczej dla ustalenia wysokości subwencji/warunków umorzenia subwencji.

PATRZ TABELA 1.

WAŻNE! Liczbę pracowników ustala się według stanu na dzień31.12.2019 r. oraz odrębnie według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

KROK 6
 
WYPEŁNIJ WNIOSEK ONLINE W SYSTEMIE BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ

 

po wypełnianiu wniosku system
bankowości generuje umowę
 

osoba reprezentująca firmę podpisuje
umowę elektronicznie
 

PFR przyjmuje wniosek i weryfikuje dane
 

PFR wydaje decyzje o przyznaniu
i wysokości subwencji

 

TABELA 1

OKREŚLENIE LICZBY PRACOWNIKÓW NA ETAPIE USTALENIA STATUSU MIKRO/ MŚP

 
  1. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy. W liczbie pracowników nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Uwzględnia sie natomiast pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym oraz przebywających na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym. Mikrofirmą jest przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniało co najmniej jednego pracownika (niezależnie od wielkości etatu tego pracownika, np. firma zatrudniająca wyłącznie jedną osobę na 1/3 etatu będzie uznana za mikrofirmę), z wyłączeniem właściciela, którego roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 rok nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

 
  1. Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP, muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
  1. Sposób przeliczania liczby pracowników na potrzeby ustalenia, czy przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikrofirmy/MŚP odbywa się poprzez sumowanie poszczególnych etatów (lub ich ułamkowych części), a nie poprzez sumowanie liczby osób (np. pracodawca zatrudnia 16 osób każda na 0,5 etatu – taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 8 osób, a więc jest mikrofirmą – w przeliczeniu na osoby zatrudnia 16 osób).
 
  1. Przedsiębiorca określa to, czy jest mikrofirmą/MŚP wyłącznie na podstawie przycisku wyboru jednego z dwóch wariantów na formularzu dostępnym w bankowości elektronicznej.

 

OKREŚLENIE LICZBY PRACOWNIKÓW NA ETAPIE USTALENIA WYSOKOŚCI SUBWENCJI DLA MIKROFIRM I UMORZENIA SUBWENCJI DLA MIKRO I MŚP


1.Pracownikiem jest:

osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (zgłoszona do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126) oraz osoba współpracująca, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), które były zgłoszone do ubezpieczenia społecznego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Do pracowników wliczają się także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, chorobowych etc.

2. Osoby współpracujące, które wchodzą w stan zatrudnienia muszą być zgłoszone do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211.

3.
W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę, należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).

4. Każda osoba współpracująca traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od liczby relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym).

5.Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

UWAGA: Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze w górę, np. zatrudniając na etat 3,2 pracownika, należy wpisać cyfrę 4.

 

TABELA 2

Bezzwrotność do max 75% otrzymanej subwencji po spełnieniu określonych warunków, 25% subwencji będzie zwrotne niezależnie od okoliczności – kwestie to zostaną omówione w oddzielnym opracowaniu.

Beneficjent będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej a także do spłaty zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta określać będzie umowa zawarta przez PFR z Beneficjentem.

Przy określania statusu przedsiębiorstwa mikro/MŚP Beneficjent jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami, m.in. w ramach grup kapitałowych.  

Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Jeśli PFR przyzna dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana to można złożyć odwołanie od decyzji.

Jeśli PFR odmówi przyznania dofinansowania to można złożyć ponownie wniosek o subwencje.

Regulamin przyznawania subwencji: https://pfrsa.pl/dam/jcr:76e63f42-ceb5-49c1-bbe0-c174e05bcbe8/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

Lista banków przez które można składać wnioski: https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-i-banki-uruchomia-obsluge-wnioskow-o-subwencje-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr.html

 

Opracowała: 
Natalia Lener-Bobek
aplikant radcowski

http://kancelaria-mp.pl/